Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSOBY BEZDOMNEJ, KTÓREJ OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY JEST GMINA TUCZNO

Tuczno, dnia 30 listopada 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2018

 1. Zamawiający:

Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno

dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Tel/fax 67 259 35 49

Adres e-mail: mgops.tuczno@gmail.com

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik Nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)

 

Przedmiot zamówienia: usługi schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Tuczno.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 4 osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych
   1. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Tuczno (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./)

b) potrzebującym pomocy – schronienie (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Tuczno

  1. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w  pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usługi z ich szczegółowym zakresem i okresem usługi.

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

  1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:

- w pkt 1, ppkt a następującego zakresu usług:

 1. całodobowego schroniska z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
 2. jednego gorącego posiłku dziennie;
 3. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania;
 4. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
 5. pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
 6. zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
 7. prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób które podpisały kontrakt socjalny – opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
 1. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie innych osób nie więcej niż 5 w ciągu roku..
 2. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia .
  1. Zapłata za wykonanie usług będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Tucznie.
   1. postawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia i listę obecności;
   2. wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
 • wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Oferta ma być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego zaproszenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 6. Zaleca się aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana oraz ostemplowana pieczęcią imienną lub firmową przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Składane w ofercie dokumenty, które nie są oryginałami winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej stronie nie będącej oryginałem.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane lub podpisane przez osobę podpisującą ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 

 1. Warunki i zakres realizacji:
    1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
    2. Stawkę dobową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
    3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
    4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:
 1. najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – 70%,

Oferta z najniższą wartością brutto uzyska 100 pkt, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Ilość punktów w kryterium cena = (najniższa oferta cenowa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 70%

 

 1. dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby Zamawiającego) – 30% max 100 pkt:

- 0-50 km – 100 pkt – 30%;

-  51-100 km – 50 pkt – 15%;

- 101 – 150 km – 30 pkt – 10%;

- powyżej 151 km – 10 pkt – 3%.

 

Sposób przygotowania oferty:

 1. wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 – wzór oferty
 2. podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

   Wymagane dokumenty:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 2. w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
 4. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej,
 5. inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tucznie,
 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia statutu.

 

   Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: mgops.tuczno@gmail.com
 2. drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Tuczno”

Oferty należy składać do 14 grudnia 2018 r do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej bip.mgops.tuczno.pl.

Aplikacje, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Martyna Suliga tel 67 259 35 49; e-mail: mgops.tuczno@gmail.com

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy lub o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie ofertowe na świadczenie usługi schronienie dla osób bezdomnych.docx (DOCX, 27.58Kb) 2018-11-30 10:28:46 138 razy
2 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 15.63Kb) 2018-11-30 10:28:46 112 razy
3 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx (DOCX, 15.45Kb) 2018-11-30 10:28:46 104 razy
4 Projekt umowy.docx (DOCX, 18.35Kb) 2018-11-30 10:28:46 120 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janczewska 30-11-2018 10:28:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Suliga 30-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janczewska 30-11-2018 10:28:46