Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTENTA RODZINY W RAMACH UMOWY ZLECENIA

Tuczno, dnia 08 kwietnia 2014 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTENTA RODZINY W RAMACH UMOWY ZLECENIA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie, ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno

Tel/fax 67 259 35 49

e-mail: mgops.tuczno@gmail.com

 

1.       Zakres wykonywanych zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej:

a)  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

b)  opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c)  udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d)  udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów psychologicznych;

f)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

g)  wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h)  motywowanie członów rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i)udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobowej;

j)   motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielski i umiejętności psychospołecznych;

k)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l)podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

m)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców dzieci;

n)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

o)  dokonywanie okresowej oceny rodziny, nie rzadkiej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

p)  monitorowanie funkcjonowania rodziny do zakończeniu pracy z rodziną;

q)  sporządzanie, na wniosek sadu, opinii o rodzinie i jej członkach;

r)   współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

s)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w art.  9 a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr  180. poz. 1493 z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr  125 poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

1)      Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20;

2)      Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;

3)      Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;

4)      Usługa zostanie rozliczona na podstawie umowy zlecenia.

 

2.       Przewidywany termin realizacji zadania: 01.05.2014 r. – 31.12.2014 r.

 

3.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

a)      CV – należy opatrzeć klauzulą („Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)”);

b)      list motywacyjny;

c)       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacji zawodowe i uprawnienia;

d)      oświadczenie o niekaralności;

e)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

f)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych;

g)      oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

h)      oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

 

4.       Wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji usługi:

1)      Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a)      wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)       wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3 letni czas pracy z dziećmi lub rodziną

2)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3)      wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)      nie była wskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5.       Dodatkowe wymagania:

1)      Znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego;

2)      Samodzielność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków;

3)      Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

4)      Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

5)      Wysoka motywacja do pracy;

6)      Staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

7)      Prawo jazdy kategorii B.

 

 

6.       Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno do dnia 25 kwietnia 2014 r. do godz. 12:00, osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: ASYSTENT RODZINY.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /67/ 259 35 49

Informacja o wyniku zostanie umieszczona na stronie internetowej (www.bip.mgops.tuczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie, ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Szymko 08-04-2014 08:02:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Szymko 08-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Agata Szymko 08-04-2014 08:02:27