Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Tuczno w roku 2021

ZP.262. 2 .2020

Tuczno, dnia  06 listopada 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Tuczno

 1. Zamawiający

Gmina Tuczno

Ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno

NIP 7651602867

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie

Ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno

Tel/fax 67 259 35 49

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób na terenie Gminy Tuczno, przy czym Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Specyfikacja zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Tuczno. Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług w zakresie:
 1. pielęgnacji podopiecznych zleconą przez lekarza,
 2. zaspakajanie podstawowych potrzeb, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
 3. podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi,
 4. pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,
 5. przygotowanie posiłków dla podopiecznego oraz utrzymanie w czystości jego mieszkania,
 6. dokonywanie zakupów, załatwianie spraw osobistych podopiecznych,
 7. zapewnienie kontaktów podopiecznego z otoczeniem,
 8. inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.
 1. Szacunkowa przewidziana liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie 2 700 godziny (słownie: dwa tysiące siedemset),
 2. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego,
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w dni robocze, a w niektórych sytuacjach, w zależności od stanu zdrowia, wieku i warunków bytowych podopiecznego w uwzględnieniu z Zamawiającym.
 1. Termin realizacji

Od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres  lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops.tuczno@gmail.com, faksem na nr 67 259 35 49, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie, ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 15.00 wraz z załączoną kserokopią wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie bip.mgops.tuczno.pl oraz bip.tuczno.pl.

 

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem bip.mgops.tuczno.pl

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Niniejsze postepowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 4/2014 w sprawie regulaminu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin ich składania,
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania,
 5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc faktura,
 6. Wykonawca powierzać będzie świadczenie usług opiekuńczych osobom posiadającym udokumentowane doświadczenie w pracy z zakresu usług opiekuńczych.
   
 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Martyna Suliga pod numerem telefonu 67 259 35 49 oraz  adresem email: mgops.tuczno@gmail.com

 

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie do braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.docx (DOCX, 20.KB) 2020-11-06 09:58:20 20.KB 67 razy
Wynik postępowania
1 usługi opiekuncze.jpg (JPG, 943KB) 2020-11-23 08:45:12 943KB 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janczewska 06-11-2020 09:58:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Suliga 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janczewska 23-11-2020 08:45:12