Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Tuczno

Tuczno, dnia 06 listopada 2020 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.262.3.2020

 1. Zamawiający:

Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno

dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

Tel/fax 67 259 35 49

Adres e-mail: mgops.tuczno@gmail.com

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik Nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz.288 z późn. zm.) oraz art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.)

 

Przedmiot zamówienia: usługi schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Tuczno.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 4 osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych
   1. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Tuczno (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. / t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

b) potrzebującym pomocy – schronienie (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Tuczno

  1. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w  pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usługi z ich szczegółowym zakresem i okresem usługi.

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

  1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:

- w pkt 1, ppkt a następującego zakresu usług:

 1. całodobowego schroniska z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
 2. jednego gorącego posiłku dziennie;
 3. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania;
 4. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
 5. pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
 6. zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
 7. prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób które podpisały kontrakt socjalny – opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
 1. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania zakresu przedmiotu zamówienia poprzez skierowanie innych osób nie więcej niż 5 w ciągu roku..
 2. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia .
  1. Zapłata za wykonanie usług będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Tucznie.
   1. postawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia i listę obecności;
   2. wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
 • wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 • wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Oferta ma być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego zaproszenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 6. Zaleca się aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana oraz ostemplowana pieczęcią imienną lub firmową przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Składane w ofercie dokumenty, które nie są oryginałami winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej stronie nie będącej oryginałem.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane lub podpisane przez osobę podpisującą ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 

 1. Warunki i zakres realizacji:
    1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
    2. Stawkę dobową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
    3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
    4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:
 1. najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – 70%,

Oferta z najniższą wartością brutto uzyska 100 pkt, pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Ilość punktów w kryterium cena = (najniższa oferta cenowa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 70%

 

 1. dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby Zamawiającego) – 30% max 100 pkt:

- 0-50 km – 100 pkt – 30%;

-  51-100 km – 50 pkt – 15%;

- 101 – 150 km – 30 pkt – 10%;

- powyżej 150 km – 10 pkt – 3%.

 

Sposób przygotowania oferty:

 1. wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 – wzór oferty
 2. podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

   Wymagane dokumenty:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 2. w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
 4. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej,
 5. inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tucznie,
 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia statutu.

 

   Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: mgops.tuczno@gmail.com
 2. drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Tuczno”

Oferty należy składać do  20 listopada 2020 r. do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej bip.mgops.tuczno.pl.

Aplikacje, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Martyna Suliga tel 67 259 35 49; e-mail: mgops.tuczno@gmail.com

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy lub o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 oferta.docx (DOCX, 25.KB) 2020-11-06 10:01:17 25.KB 60 razy
Udzielenie zamówienia
1 IMG_0001.jpg (JPG, 100KB) 2020-11-23 08:46:01 100KB 57 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janczewska 06-11-2020 10:01:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Suliga 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janczewska 23-11-2020 08:46:01