Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Tuczno.

Tuczno, dnia 06 listopada 2020 r.

ZP.262.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Gmina Tuczno

ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno

NIP 7651602867

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie

ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno

Tel/fax 67 259 35 49

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz.288 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Tuczno (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tucznie Nr XLII/238/2014 z dnia 06 października 2014 r. w sprawie pogrzebu przez Gminę Tuczno).
 2. Zakres ww. przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie czynności w zakresie przeprowadzenia pochówku, a w szczególności:
 1. przewóz zwłok,
 2. przechowywanie zwłok w chłodni,
 3. umycie i ubranie zwłok,
 4. zakup trumny i wiązanki kwiatów,
 5. wykopanie grobu i opłatę za miejsce na cmentarzu,
 6.  obsługa pochówku,
 7. Oznaczenie grobu tabliczką imienną.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:
 1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.
 2. Wykonawca związany jest z ofertą od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

 1. Kryteria oceny oferty: cena – 100% tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.

 

 1. Istotne warunki zamówienia:
 1. Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi, tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
 3. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową zawierającą pełny zakres usług, wraz z wyceną poszczególnych czynności wymienionych w pkt. 3 niniejszego zaproszenia do składania oferty cenowej.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim,  w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego na kopercie należy umieścić napis – „Oferta na sprawowanie pogrzebu 2021 rok”.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops.tuczno@gmail.com, faksem na nr 67 259 35 49, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie, ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 15:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania ofert Zamawiający może od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie bip.mgops.tuczno.pl

 

 1. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

 

 1. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie usługi poprzedzonej protokolarnym odebraniem usługi.

 

 1. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:
 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem bip.mgops.tuczno.pl

 

 1. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Wykonawcy maja prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

 

 1. Osoba do kontaktu:

Martyna Suliga tel. 67 259 35 49, e-mail: mgops.tuczno@gmail.com

 

Załącznik Nr 1 – oferta

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 oferta.docx (DOCX, 24.KB) 2020-11-06 10:03:19 24.KB 59 razy
Udzielenie zamówienia
1 IMG_0003.jpg (JPG, 931KB) 2020-11-23 08:46:40 931KB 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janczewska 06-11-2020 10:03:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Suliga 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janczewska 23-11-2020 08:46:40