Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno

Tuczno: Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno
Numer ogłoszenia: 251753 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 259 35 49, faks 67 259 35 49.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mgops.tuczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) codzienne przygotowanie 130 posiłków szkolnych po jednym posiłku dla uprawnionych uczniów lub dzieci uczęszczających do: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tucznie, Szkoły Podstawowej w Płocicznie, Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach i Oddziale Przedszkolnym w Płocicznie, Oddziale Przedszkolnym w Marcinkowicach, objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 2) transport, dostawa i wydanie przygotowanych posiłków szkolnych dla 70 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tucznie, 3) transport, dostawa i wydanie przygotowanych posiłków szkolnych dla 27 uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie, dla 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, dla 13 dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Płocicznie i 5 dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Marcinkowicach, w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce (od 17.02.2014 r. do 02.03.2014 r. - ferie zimowe, od 17.04.2014 r. do 22.04.2014 r. - wiosenna przerwa świąteczna, od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r. - wakacje letnie). 4) usługa będzie polegała na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków szkolnych w następującej formie: dwa razy w tygodniu posiłek gorący jednodaniowy typu pierwsze danie, składający się z- zupa z wkładką + pieczywo (1 bułka lub 2 kromki chleba); trzy razy w tygodniu posiłek gorący jednodaniowy typu drugie danie, składający się z - mięso lub jego porcja+ ziemniaki lub kasza lub ryż + surówka + napój lub kompot. Co najmniej raz na dwa tygodnie danie mięsne z ryb (np. filet rybny), jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, krokiety lub danie z makaronem + napój lub kompot. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu dwóch tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. Podana liczba posiłków szkolnych jest wielkością szacunkową i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od liczby dzieci objętych dożywianiem. Dokładny czas i miejsce wydawania posiłków Wykonawca uzgodni z Dyrektorem Zespołu Szkół w Tucznie, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Płocicznie i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.. Sposób przygotowania posiłków szkolnych, ich dostawa i wydawanie powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży w sprawie norm i żywienia jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących: 1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń); 2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie); 3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno - higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, składowania i magazynowania produktów, transportu posiłków); 4) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając różnorodność posiłków z uwzględnieniem specyfiki żywienia dzieci i młodzieży). Temperatura posiłków szkolnych winna wynosić: 1) pierwsze danie: co najmniej + 750 C, 2) drugie danie: co najmniej + 630 C, 3) potrawy podawane na zimno: + 40 C. Posiłki szkolne muszą być, transportowane w higienicznych warunkach, pojemniki muszą być szczelnie zamknięte i muszą utrzymywać stałą temperaturę. Posiłki szkolne winny być podawane z zastosowaniem naczyń przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby codzienne posiłki szkolne były wydane w punkcie wydawania posiłków zlokalizowanych w Gimnazjum w Tucznie, Szkole Podstawowej w Płocicznie i Szkole Podstawowej w Marcinkowicach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę wykonywaną przez okres minimum 6 miesięcy polegającą na żywieniu zbiorowym (przygotowanie i wydawanie posiłków) np. dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, usługa żywieniowa uczestników kolonii, obozów, usługa żywieniowa dla szpitali itp. tj. o wartości danej usługi co najmniej 100 posiłków dziennie. Zamawiający uzna warunek za spełniony wtedy, gdy Wykonawca wykaże, że wymienioną w wykazie usługę wykonał w ramach jednego zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.14. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.14. ppkt 6) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiana obowiązującej stawki VAT. - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę; b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca, w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy; c) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, która będzie miała miejsce w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego; d) nieprzewidzialne okoliczności formalno-prawne. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mgops.tuczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie, ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie, ul. Wolności 12, 78 - 640 Tuczno - SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zalacznik nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 34.KB) 2013-11-26 07:39:45 34.KB 517 razy
2 Zalacznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy popr.doc (DOC, 161KB) 2013-11-26 07:40:22 161KB 644 razy
3 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Podwykonawcy.doc (DOC, 31KB) 2013-11-26 07:40:34 31KB 513 razy
4 Zalacznik nr 4 do SIWZ - wykaz uslug.doc (DOC, 35KB) 2013-11-26 07:40:57 35KB 515 razy
5 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 26.KB) 2013-11-26 07:41:07 26.KB 495 razy
6 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 28.KB) 2013-11-26 07:41:19 28.KB 563 razy
7 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 59.KB) 2013-11-26 07:41:31 59.KB 545 razy
8 SIWZ - dożywianie.doc (DOC, 215KB) 2013-11-26 07:41:46 215KB 635 razy
Wynik postępowania
1 Scan0007.pdf (PDF, 386KB) 2013-12-17 07:31:16 386KB 0 razy
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 386KB) 2013-12-17 07:33:34 386KB 808 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Szymko 26-11-2013 07:39:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Szymko 26-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Agata Szymko 17-12-2013 07:33:34