Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zobacz, jak wypełnić wniosek o "Rodzina 500 plus"

 

Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze?

Część I

1.    Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

W części 1, w pkt 1 wpisujemy dane rodzica/opiekuna składającego wniosek. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione (oprócz nr telefonu). W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

2.    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku bliźniaków (wieloraczków) w wieku do ukończenia 18. roku życia pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica/opiekuna.

 

Jeśli wnioskujemy o świadczenie na pierwsze dziecko, zaznaczamy:

 

  ? Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę A oraz tabelę B w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dzieci).

Jeśli zaznaczyliśmy powyższą opcję, wypełniamy tabelę A. Jeśli ubiegamy się o świadczenie również na kolejne dzieci, wypełniamy także tabelę B.

 

Jeśli ubiegamy się o świadczenie tylko na drugie i/lub kolejne dziecko, zaznaczamy:

 

  ?  Nie wnoszę  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz  pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę B).

W tym przypadku wypełniamy tylko tabelę B.

 

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny.

 

3.    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/ dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko

 

W przypadku, kiedy wnioskujemy o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko, wypełniamy tabelę B, nie wpisując do niej pierwszego dziecka. W tym przypadku nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych oświadczeń o dochodach ani liczyć dochodu na rodzinę. Nie trzeba składać żadnych innych dokumentów.

 

Bez względu na liczbę dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie, wypełniamy  tylko 1 wniosek.

 

Tabela B:

B. Kolejne dziecko/dzieci (poniższa lista nie obejmuje pierwszego dziecka):

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

4.    Dane członków rodziny

Tutaj wpisujemy dane wszystkich członków rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, w tym dzieci wskazane w tabeli A i B, wspólnie zamieszkujące. Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne

dziecko.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

 

WAŻNE!!!

Nawet jeśli nie ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko i w tabeli A nie wpisaliśmy pierwszego dziecka  (tj. jedynego lub najstarszego dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), w puncie 4 wniosku, czyli dotyczącym składu całej rodziny, należy ZAWSZE BEZWZGLĘDNIE wpisać także pierwsze dziecko i jego dane, oraz drugie i kolejne dziecko na które ubiegamy się o świadczenie wychowawcze wskazane w tabeli B (oraz inne osoby wchodzące w skład naszej rodziny zgodnie z ww. definicją rodziny) - niewpisanie pierwszego dziecka w składzie rodziny spowoduje, że gminny organ właściwy uzna wniosek za nieprawidłowo wypełniony/niekompletny i wezwie wnioskodawcę do jego poprawienie/uzupełnienia, co wydłuży proces przyznania świadczenia.

 

WAŻNE!!!

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeśli osoba ubiegająca się pozostaje w związku małżeńskim, w części tej dotyczącej składu rodziny, osoba ubiegająca się ZAWSZE powinna BEZWZGLĘDNIE wpisać dane współmałżonka (oraz inne osoby wchodzące w skład naszej rodziny zgodnie ww. definicją rodziny), chyba, że pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym orzeczeniem sądu – niewpisanie współmałżonka w składzie w przypadku w takim przypadku oznaczać będzie, że gminny organ właściwy uzna wniosek za nieprawidłowo wypełniony/niekompletny i wezwie wnioskodawcę do jego poprawienie/uzupełnienia, co wydłuży proces przyznania świadczenia.

 

Wnioskodawca będący osobą samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

 

5.    Dziecko niepełnosprawne

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wypełniamy pkt 5:

 

Jeśli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, wypełniamy pkt 6 i 7:

 

Jeśli podlegamy obowiązkowi alimentacyjnemu wypełniamy pkt 7.1.

W pkt. 7.2 i 7.3 zaznaczamy odpowiednie oświadczenie o dochodach za rok poprzedni (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014) :

 

 

Część II

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

Zaznaczamy, zgodnie ze stanem faktycznym, czy osoba wnioskująca o świadczenie lub członek jej rodziny przebywają poza granicami RP w państwie, w którym maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 

Wpisujemy nr rachunku bankowego, na który ma zostać przelane świadczenie oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, jakie załączamy do wniosku:

Wpisujemy miejsce wypełnienia wniosku, datę i podpis osoby ubiegającej się o świadczenie:

 

Oświadczenia, jakie należy dołączyć do wniosku

 

Jeśli ubiegamy się świadczenie na pierwsze dziecko i rozliczamy przez PIT, nie trzeba przedkładać dokumentu PIT (gmina sama sprawdzi dochody).

Jeśli osiągamy dochody inne niż podlegające opodatkowaniu PIT, do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie.

 

Załącznik 2:

Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągnął poniższy dochód (inny niż podlegający opodatkowaniu PIT (np. otrzymuje alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, diety, zaliczki alimentacyjne, świadczenie rodzicielskie):

 

 

Załącznik 3:

Jeśli rozliczamy się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wypełniamy poniższe oświadczenie (dotyczy każdego członka rodziny rozliczającego się w ten sposób):

 

Załącznik 4:

Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który posiada gospodarstwo rolne:

 

 

Zobacz, jak wypełnić wniosek o „Rodzina 500 plus”- scenariusze:

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Szymko 05-04-2016 12:15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Szymko 05-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Agata Szymko 05-04-2016 12:17:28